Cái nhìn tổng quan toàn thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm

Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 23%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12,66% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Cái nhìn tổng quan toàn thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm


Thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tình hình khai thác mới

Tổng doanh thu phí khai thác mới đạt khoảng 6.436,87 tỷ đồng, tăng 51,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm khoảng 43,41%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 43,38%, bảo hiểm tử kỳ chiếm khoảng 2,15%, bảo hiểm hưu trí chiếm khoảng 1,8%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chiếm khoảng 0,09% và sản phẩm bổ trợ chiếm khoảng 9,18%.

Trong tháng 7/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là BVNT, Prudential, Manulife, Daiichi và AIA.

cai-nhin-tong-quan-toan-thi-truong-bao-hiem-trong-7-thang-dau-nam

Cái nhìn tổng quan toàn thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm

Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) đạt khoảng 720.521 hợp đồng. Trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm khoảng 38,39%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 31,69% và bảo hiểm tử kỳ chiếm 29,29%, các nghiệp vụ còn lại có thị phần khoảng 0,63%.

Về chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới khoảng 8,53 triệu/hợp đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp khoảng 10,14 triệu/hợp đồng, phí bình quân của một hợp đồng liên kết chung khoảng 12,43 triệu/hợp đồng, phí bình quân của hợp đồng tử kỳ khoảng 0,7 triệu/hợp đồng.

Thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác gồm: Prudential chiếm khoảng 20,67%, Bảo Việt Nhân thọ chiếm khoảng 20,51%, tiếp đến là Manulife chiếm 12,95%, AIA chiếm 11,26%; Dai-ichi chiếm 10% và ACE chiếm 4,64%. Còn các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: PVI chiếm 6,71%, Generali chiếm 5,02%, Prévoir chiếm 2,63%, Hanwha Life chiếm 2,5%, và Aviva khoảng 1,27%, còn các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

Hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) đạt khoảng 5.323.703 hợp đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 19.419,41 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 7/2015 như sau: Prudential 29,01%, Bảo Việt Nhân thọ 28,04%, Manulife 11,8%, AIA 9,1%, Dai-ichi 8,7%, ACE 4,08%, PVI 2,35%, Hanwha Life 1,81%, Generali 1,79%, Prévoir 1,56%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 17.786 tỷ đồng, tăng 12,66% so với cùng kỳ năm ngoái. PVI dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc với doanh thu đạt 3.789 tỷ đồng, giảm 2,17% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21,31% thị phần.

Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.198 tỷ đồng, tăng 5,87% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 17,98% thị phần. Đứng thứ ba là Bảo Minh với doanh thu ước đạt 1.536 tỷ đồng, tăng 1,21%, chiếm 8,64% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 51,13%, chiếm 7,29% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 6,76%, chiếm 6,97% thị phần.

cai-nhin-tong-quan-toan-thi-truong-bao-hiem

Thị trường bảo hiểm trong 7 tháng đầu năm không có nhiều biến động về vị trí dẫn đầu

Ngoài ra, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2014 như VASS tăng 4,61 lần (629 tỷ đồng), VBI tăng 2,23 lần (247tỷ đồng), Phú Hưng tăng 1,86 lần (28 tỷ đồng), MIC tăng 1,72 lần (881 tỷ đồng), BHV tăng 50,73% (73 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA giảm 56,39% (143 tỷ đồng), VNI giảm 16,05% (169 tỷ đồng), GIC giảm 4,36% (319 tỷ đồng), Samsung Vina giảm 1,96% (749 tỷ đồng).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.508 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,97%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người (3.833 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,55%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.361 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,90%), bảo hiểm cháy nổ (1.529 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,6%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.337 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,51%).

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 7 tháng đầu năm 2015 ước là 7.733 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 43,48%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 (35,51%).

Có đến 21/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường và đều trên 50% là Fubon (146,24%), Cathay (140,83%), MSIG (127,25%), BVTM (81,95%), UIC (89,49%), Phú Hưng (65,84%), PVI (57,58%), Liberty (56,50%).

Môi giới bảo hiểm

Kết quả hoạt động nghiệp vụ môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3.038 tỷ đồng. Trong đó môi giới bảo hiểm gốc đạt 1.781 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 1.257 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (chiếm 56,7% tổng số phí thu xếp qua môi giới), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (chiếm 18,1%).

Thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 4 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh, JLT), chiếm 92,3%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,5%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,5%.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm 6 tháng đầu năm đạt khoảng 259,4 tỷ đồng. Trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 218,7 tỷ, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 40,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần hoa hồng môi giới bảo hiểm cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 88,7%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 86%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 11,3%.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm gồm cả doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 265,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị phần của khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 88,9%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 11,1%.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tính đến hết tháng 6 đạt 661,7 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng thời điểm năm 2014.

Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tính đến hết tháng 6 đạt 191 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng thời điểm năm 2014.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.


Ý Kiến

cùng phát triển nhé
Thbiboth

ủng hộ
Thinhu Pns

tuyệt vời
Tranhauvy

chính xác, đang cần
Dien Philong

quá tốt, phát huy nhé
Alexddh

giờ mới thấy tin này
Khoa Luuhoang

đúng cái đang cần
Phamdinhlap

có vẻ ok đấy
Phongphamviet

Tin hay
Phannguyengarment

cùng phát triển nhé
Linhaoki

đúng cái đang cần
Leson

chính xác, đang cần
TICKMUA

DVMS Mobile Solution ; Giải pháp giao thông ; Câu chúc ngay và ý nghĩa ; Vận tải thông minh ; Driver Plus ; app Giúp việc ; phát triển ứng dụng cho lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ; mobile apps cho ngân hàng, mobile apps cho tín dụng ; Tracking giao vận, giám sát nhân viên... ; Giải pháp bệnh viện thông minh; Outsourcing Mobile Application ; app du lịch ; order trên smartphone ; Smart Control ; bán nông sản trên smartphone; glucose meter ; Xây dựng app Zalo , Viber ; health care app ; phần mềm cho beer club ; app booking vé spa ; Tạo QRcode miễn phí ; sport app ; Quản lý văn bản thông minh ; fleet manage ; Smart Education ; share like ; Tạo ứng dụng ; insurance care application ; Smart Taxi app ; CRM bệnh viện ; Pharma Manage ; Buslines ticket booking manage ; Smart Logistic ; app thú y ; Bác sĩ gia đình ; Ship hàng trên smartphone; care app ; Xây dựng SMS Gateway ; kỹ năng cho bé ; ứng dụng booking bàn trước cho beer club; Chấm công từ xa; Quản lý nhà thuốc ; kiểm soát tiểu đường bằng smartphone; mua vé xe, bán vé xe trên smartphone ; Quản lý vận tải ; giao nhận thông minh ; Tìm nơi sửa xe ; kiểm tra thực phẩm sạch ; mobile banking, app cho lĩnh vực ngân hàngGiải pháp giáo dục đào tạo thông minh ; app đặt chỗ spa; app sửa chửa điện nước ; app cho nhà hàng, quán bar ; blog ứng dụng mobile ; điều hành hãng vận tải thông minh ; giải pháp uber ; app cho quán cafe ; app order trên tablet ; đại lý phân phối thiết bị điện; đại lý phân phối máy móc ; quản lý kênh phân phối ; quản lý kho dược; quản lý phân phối thiết bị y tế ; Giải pháp quản lý phân phối và bán hàng ; quản lý bán hàng trên smartphone ; quản lý đại lý; quản lý kho trên smartphone; Quản lý kho dược ; quản lý phân phối y dược ; Tử vi, Tướng số; Apps gọi gas ; game legoviết game đánh bài; viết game chiến thuật ; on games ; game đánh bài Việt ; game hay; tải game hay miễn phí ; game 247; 360 game ; game center ; android games ; kho game ; game studio ; viết game iwin ; holy war ; gopet ; game điện thoại; Game Việt ; mobile game ; free games ; online games ; web game ; game apk ; Đất Việt Sơlution ; DVMS Innovation; giải pháp điều hành ; tablet app outsourcing ; Windows Phone app ; tablet app develop ; nhà thông minh ; voip ; app sức khỏe ; app giáo dục ; Chăm sóc khách hàng bệnh viện ; thú cưng ; tìm giúp việc ; kỹ năng cho bé ; Laptop USA ; team building ; app đặt phòng, booking tour ; travel app ; sinh hoạt đội nhóm ; tổ chức sự kiệnKhám phá ; hồ tiêu sạch ; hồng tiêu ; Tiêu Xuân Lộc ; hạt tiêu ; tiêu hữu cơ ; hồ tiêu ; tiêu xanh ; tiêu sọ hữu cơ ; muối tiêu hữu cơ ; xay tiêu ; tiêu đen hữu cơ ; muối tiêu chanh hữu cơ ; xay tiêu đẹp ; máy xay tiêu ; xay tiêu đa năng ; xay tiêu cầm tay ; rau củ quả sạch ; trà xanh hữu cơ ; chim trời cá nước ; dừa Bến Tre ; tinh dầu nguyên chất ; làm đẹp ; dương da ; blog rau củ quả sạch ; nguyên chất ; cafe nguyên chất ; dầu dừa nguyên chất ; cafe Gia Lai ; cafe Tây Nguyên ; cafe sạch ; thảo mộc ; tiên sa ; đẹp tự nhiên ; Thực phẩm hữu cơ An Thiên ; Thực phẩm hữu cơ Mai Trinh ; Thực phẩm hữu cơ Thành Thoại ; Thực phẩm hữu cơ Thùy Trang ; Thực phẩm hữu cơ Nguyên Hạnh ; Nguyên Chất ; Địa Chất Nến Móng Công Trình ; Địa Chất VietGeo ; địa chất công trình ; địa chất địa hình ; khoan địa chất ; xử lý nền móng công trình ; đo đạc địa hình ; khảo sát địa chất công trình; địa chất công trình ; phòng thí nghiệm cơ lý đất ; phòng LAS xây dựng, LAS-XD ; khảo sát địa hình ; khảo sát nền móng công trình ; LAS xây dựng ; thí nghiệm địa chất ; địa chất Việt Nam ; địa chất chất lượng ; VietGeo ; bánh chưng bánh tét ; nhang thảo mộc ; thảo mộc ; trầm hương ; DVMS facebook ; Giải pháp Việt ; giải pháp mobile ; Mobile app video ; tài liệu lập trình mobile ; tài liệu lập trình smartphone ; 123vui ; b2bcloud ; Happy life ; kiển tra đường huyết ;định vị vệ tinh ;phòng khám thông minh ; giao thông vận tải ; giải pháp di động ;lái xe an toàn ; bí ẩn vũ trụ ; Mobile app Global ; Nối Kết Khởi Nghiệp ; cộng đồng mobile app ; thực phẩm hữu cơ ; Global Garden ; món ngon ; khảo sát địa chất ; địa chất giao thông ; sống khỏe sống đẹp ; kệnh giao thông ; kênh thực phẩm sạch ; Kho ứng dụng cho Android ; Kho ứng dụng cho iPhone & iPad ; Kho ứng dụng Amazon cho Kindle , Android, Blackberry ; Giải Trí Xả Stress ; Dịch vụ logistics; Happy life ; Địa Chất, Địa hình, kiến trúc, xây dựng ; Giải trí; wifi chùa ; Truyện hay, sách hay, tiểu thuyết hấp dẫn ; Dịch vụ data ; Mã số karaoke; Quê Hương kho truyện hay, kho sách hay ; cộng đồng khởi nghiệp CNTT, viễn thông, marketing ; dự án Khởi nghiệp; Ứng dụng Vạn sự, boi toán;tra cứu số điện thoại, tra cứu email;kiếm hiệp; tiên hiệp; trinh thám; ngôn tình; truyện teen; Truyện Đô thị; xuyên không; truyện ma; truyện lịch sử; quân sự; võng du; dị năng; khoa huyễn; tiểu thuyết; đam mỹ; bách hợp; dị giới; nữ cường; nữ phụ; sắc hiệp; trọng sinh; các mục còn lại; tướng số; tử vi, tứ trụ; xem ngày; xem bói, xem tuổi; phong thủy; 12 cung hoàng đạo; 12 con giáp; gieo quẻ; Quốc gia khởi nghiệp;

Previous Post
Next Post
Related Posts